Prodávající:

K&K stavoinvesta s.r.o.
IČO: 46966218
DIČ: CZ46966218

Sídlo: Gorazdova 6/79, 57101 Moravská Třebová


Kupující:

Zákazník – spotřebitel, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající, zákonem čís. 40/ 1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

1)Vstup do systému a objednávka zboží


Vstup do internetového obchodu prostřednictvím e-shopu www.fajnpneu.cz nepožaduje registraci zákazníka.

Zákazník vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem, tzv. Objednávka se vyřizuje. 
Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci.
Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

2)Platební podmínky

Platby za objednané zboží jsou realizovány:
- Platbou v hotovosti při osobním odběru na "odběrném místě".
- Formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu zákazníka.
- Platbou předem před odesláním, či převzetím zboží.

- Osobní odběr je zpoplatněn: 100,-Kč bez dph/objednávka.


3)Ceny, závaznost, záruka

Ceny uvedené u nabízeného zboží v eshopu www.fajnpneu.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně DPH.
-Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku.
-Kupující tak obdrží zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání.

-Zaslaná objednávka je závazná. Objednané zboží zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů.

-Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, event. dnem uvedeným na záručním listě. Záruční doba stanovená ze zákona je ve výši 24 měsíců - pro osoby nepodnikající, nemající živnost.
-Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.
-Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

4)Způsob přepravy

-Doprava zboží k zákazníkovi je realizována spediční společností ExpresVan, případně GLS. Na adrese doručení je nutné v den pro doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod.
-Prodávající společnost u objednávky, v rámci ČR, jejíž hodnota je nad 20.000 Kč bez dph hradí přepravní náklady k zákazníkovi. U objednávky nižší hodnoty si přepravné hradí zákazník.
-V případě dodávky pneumatik, u kterých hmotnost 1ks je 50 kg a více, hradí náklady na přepravné zákazník, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 312,- Kč s DPH.
-Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.5)Odstoupení od kupní smlouvy

-Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění.
-Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího (info@fajnpneu.cz). Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena uhrazená částka.
-Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel.
-Dodavatel je povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
-Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.
-www.FAJNPNEU.cz si vyhrazuje právo nedodat 1ks pneumatiky, či z důvodu špatné dostupnosti pneu, ZRUŠIT objednávku.


7)Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.8)Obecné podmínky reklamace

-Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.
-Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

 

9)Místo zpětného odběru

Gorazdova 6/79, 57101 Moravská Třebová, tel. číslo: 733 255 777

Rychlý kontakt
  • Telefon: +420 733 255 777
  • Kontakt pro přezutí: +420 731 023 999
  • Email: info@koupelnovevybaveni.cz